Všeobecné podmienky používania portálu azsvadba.sk


Článok I.

Definície niektorých pojmov

 1. Spoločnosť fofos.sk, s.r.o., so sídlom: Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín, IČO: 50215167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 32767/R (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom webového portálu „azsvadba.sk“ (ďalej ako „webová stránka“).
 2. Pod pojmom „služby“ sa v týchto VPP rozumejú akékoľvek produkty, softvér, dátové vstupy a služby, ktoré má používateľ, registrovaný užívateľ, dodávateľ k dispozícii na webovej stránke, alebo prostredníctvom webovej stránky.
 3. Webová stránka vrátane služieb a obsahu umiestneného na webovú stránku spoločnosťou, ako aj jej mobilná aplikácia, sa ďalej v týchto VPP uvádzajú len ako „portál.“
 4. Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) sú pravidlá záväzné pre používateľa portálu, ktoré určujú používanie portálu a obsahu na ňom umiestnenom používateľom, a zároveň upravujú vzťahy medzi spoločnosťou a používateľom.
 5. Pod pojmom „obsah“ sa v týchto VPP rozumie všetko, čo registrovaní užívatelia, dodávatelia a spoločnosť na portáli zverejnia alebo umiestnia. Obsah zahŕňa text, softvér, textové súbory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video súbory, audiovizuálne kombinácie, interaktívne prvky a iné materiály, ktoré môžu používatelia portálu sledovať, mať k nim prístup alebo ich poskytnúť spoločnosti.
 6. Pod pojmom „používanie portálu“ sa rozumie pristupovanie k portálu používateľom prostredníctvom internetu, zobrazovanie a prehliadanie jednotlivých stránok a súčastí portálu a používanie prvkov portálu.
 7. Pod pojmom „používateľ“ sa rozumie každý návštevník, ktorý prostredníctvom internetu pristupuje k portálu.
 8. Používateľ nemá povinnosť sa pri používaní portálu registrovať, zaregistrovaný užívateľ či dodávateľ má však viac možností využitia portálu, napr. umiestňovať na portál obsah, zapájať sa do diskusií a podobne. O konkrétnom rozsahu možností použitia portálu používateľom rozhoduje spoločnosť, a to umožnením používania určitých jednotlivých prvkov a funkcií na portáli registrovanému užívateľovi, dodávateľovi a umožnením používania určitej množiny jednotlivých prvkov a funkcií na portáli neregistrovanému používateľovi. Spoločnosť je oprávnená meniť jednotlivé prvky portálu a ich funkcionality podľa vlastného uváženia, a to bez toho, aby na tieto zmeny používateľov akokoľvek upozorňovala, prostým umožnením alebo neumožnením používania jednotlivých prvkov, či funkcií na portáli.
 9. Pod pojmom „registrácia“ sa rozumie vyplnenie registračného formulára užívateľa, na portáli. Registráciou sa vytvorí alebo aktivuje spoločnosťou vytvorené konto užívateľa, (ďalej ako „konto“), ktorého užívateľ má v rámci portálu jedinečné používateľské meno a svoje vlastné heslo, a prostredníctvom ktorého portál používa.
 10. Pod pojmom „dodávateľ“ sa rozumie registrovaný používateľ portálu, ktorý:
  • vyplnil na portáli registračný formulár dodávateľa, alebo ktorý potvrdil (aktivoval) konto s preňho spoločnosťou vytvoreným profilom,
  • zadal portálu prístupové heslo pre prihlasovanie sa do svojho konta na portáli,
  • ponúka na svojom profile, podstránke, blogu alebo blogovom príspevku svoje služby súvisiace s prípravou a realizáciou svadieb a podobných spoločenských slávností.
 11. Pod pojmom „profil“ sa rozumie na portáli verejne dostupný profil dodávateľa prezentujúci služby ponúkané konkrétnym dodávateľom. Dodávateľ môže mať súčasne vytvorených viac profilov (napr. kameraman, fotograf), avšak na každé ucelené portfólio služieb môže mať na portáli vytvorený len jeden profil
 12. Pod pojmom „podstránka“ sa rozumie webová stránka registrovaného používateľa vytvorená pomocou portálu.
 13. Pod pojmom „blog“ sa rozumie miesto na portáli, kde dodávateľ môže umiestňovať a publikovať svoje články, postrehy, názory a podobne, vo forme chronologicky zoradených príspevkov.
 14. Pod pojmom „fórum“ sa rozumie miesto na portáli, ktoré slúži na odovzdanie a získanie rád, odporúčaní a skúsenosti používateľov. Prispievateľom môže byť každý registrovaný používateľ.

Článok II.

Záväznosť a zmena VPP

 1. Ak nie je uvedené inak, v týchto VPP sa ďalej nerozlišuje registrovaný, neregistrovaný používateľ a dodávateľ a vzťahujú sa pre všetkých používateľov. Ustanovenia upravujúce zverejňovanie obsahu na portáli používateľom sa vzťahujú len na registrovaných používateľov, nakoľko neregistrovaní používatelia nemôžu na portál umiestňovať svoj obsah.
 2. Používaním portálu bezvýhradne súhlasíte s týmito VPP, vrátane všetkých ich dodatočných zmien. Svoj súhlas s aktuálnym znením VPP vyjadríte pri každej návšteve prostým použitím portálu, pričom súhlasíte s tým, že spoločnosť bude Vaše ďalšie návštevy a používanie portálu od daného okamihu považovať za Váš súhlas s týmito VPP. Ak nesúhlasíte s VPP, portál nepoužívajte, ani k nemu nepristupujte.
 3. Spoločnosť si na portáli vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia, alebo nových okolností, napríklad z dôvodu zmeny právnych predpisov, kedykoľvek VPP upraviť. Posledná aktualizovaná verzia je vždy dostupná na portáli. Spoločnosť nie je povinná tieto zmeny VPP oznamovať používateľom. Tieto pravidlá nadobúdajú účinok dňom ich zverejnenia na portáli
 4. Pri každej návšteve portálu je používateľ povinný sa s aktuálnym znením VPP oboznámiť. Ak používateľ s upravenými podmienkami nesúhlasí, musí prestať portál používať, a ak je registrovaným používateľom, musí zrušiť svoju registráciu alebo požiadať spoločnosť o jej zrušenie. Ak bude používateľ aj naďalej používať portál po tom, čo boli zverejnené upravené VPP, znamená to, že používateľ bez výhrad súhlasí s upravenými VPP.

Článok III.

Používanie portálu

 1. Portál ponúka informácie a služby pre zákazníkov/užívateľov a dodávateľov vyhľadávajúcich a ponúkajúcich služby v oblasti prípravy a realizácie svadieb a podobných spoločenských slávností.
 2. Používateľ môže na portáli zverejňovať len obsah týkajúci sa alebo súvisiaci s prípravou a realizáciou svadieb a podobných spoločenských slávností.
 3. Používateľ je uzrozumený s tým, že portál napriek snahe spoločnosti zabezpečiť obsah v súlade s poslaním portálu, môže obsahovať obsah, ktorý používateľ môže považovať za urážlivý alebo inak nevhodný a používateľ na portál pristupuje s týmto vedomím, v dôsledku čoho je používateľ sám zodpovedný za prípadnú ujmu, ktorá mu používaním portálu z uvedeného dôvodu vznikne.
 4. Spoločnosť má právo zastaviť používateľovi, niektorým používateľom, alebo aj všetkým používateľom, celkom, alebo na určitý čas portál a meniť jeho obsah a služby.
 5. Obsah rasistický, podnecujúci k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, obsah pornografického, vulgárneho, a akéhokoľvek protiprávneho charakteru, a tiež obsah, ktorý akokoľvek porušuje, alebo je v rozpore v akomkoľvek ohľade s právnym poriadkom alebo právami a oprávnenými záujmami ostatných (napríklad právo na ochranu duševného vlastníctva, povinnosť zachovávať mlčanlivosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na súkromie a pod.) je zakázaný, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, škodu, inú ujmu či nepríjemnosti spoločnosti alebo iným.
 6. Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť je podľa platných právnych predpisov povinná na požiadanie poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa zákona na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov informácie získané o používateľoch (IP adresu, iné lokalizačné údaje, mailovú adresu, príspevky atď.), preto sú používatelia povinní sa zdržať správania, ktoré by mohlo naplniť znaky niektorej skutkovej podstaty uvedenej v Trestnom zákone.
 7. Používateľ nesmie bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti používať portál na reklamu konkurenčných služieb alebo na ich prelinkovanie, predaj prístupu k portálu, predaj reklamy, sponzorstvo alebo iné propagácie umiestnené v rámci portálu alebo obsahu, ktoré sú v rozpore s účelom alebo poslaním portálu.
 8. Používateľ sa zaväzuje nepodnecovať ostatných používateľov k porušovaniu VPP alebo inému konaniu, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami spoločnosti.
 9. Spoločnosť nie je zodpovedná ani neručí za obsah umiestnený na portáli používateľmi, ktorý je publikovaný na profile dodávateľa, podstránke, blogu alebo blogovom alebo inom príspevku používateľov, alebo na fórach. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť na základe vlastného uváženia akýkoľvek obsah z portálu. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstránený obsah naďalej ukladať, pričom tento obsah je oprávnená použiť v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov, v spore alebo v súdnom konaní s týmto obsahom súvisiacimi.
 10. Ak určitý obsah nebol odstránený, neznamená to, že s ním spoločnosť súhlasí alebo ho nejakým spôsobom podporuje. Spoločnosť nie je povinná monitorovať obsah, ktorý na portál umiestnili používatelia.
 11. Používateľ súhlasí s tým, že portál neposkytuje službu zálohovania, a nezodpovedá za prípadné škody v prípade, že obsah používateľa bude zmazaný alebo neprístupný.

Článok IV.

Autorské práva/duševné vlastníctvo

 1. Obsah portálu vrátane grafického spracovania a zdrojového kódu je duševným vlastníctvom spoločnosti alebo subjektov, ktoré udelili spoločnosti právo na používanie obsahu.
 2. Ak tieto VPP ďalej neurčujú inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti, je zakázané upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, predávať, licencovať, napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť akýkoľvek obsah umiestnený na portáli, a rovnako je zakázané aj akékoľvek iné nekalosúťažné konanie, alebo konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku alebo s dobrými mravmi, uskutočnené používateľmi, dotýkajúce sa, súvisiace, alebo majúce vplyv na portál alebo aktivity spoločnosti.
 3. Používateľ umiestnením svojho obsahu na portáli udeľuje spoločnosti bezodplatnú, nevýhradnú, prevoditeľnú, územne, vecne a časovo neobmedzenú licenciu na používanie obsahu umiestneného na portáli na všetky známe spôsoby použitia diela podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon vrátane vyhotovovania rozmnoženín a sprístupňovania verejnosti na internete. Spoločnosť je zároveň oprávnená poskytovať sublicencie na použitie obsahu umiestneného používateľom na portáli a to v neobmedzenom rozsahu, pričom je tento obsah naďalej oprávnená aj sama používať, a to bez nároku na odmenu pre používateľa, ktorý obsah na portáli umiestnil.
 4. Používateľ zároveň umiestnením svojho obsahu na portáli udeľuje každému používateľovi portálu celosvetovú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na prístup k obsahu zverejnenému používateľom na portáli prostredníctvom služby a na zdieľanie obsahu na tretích webových stránkach alebo aplikáciách prostredníctvom funkcií umiestnených na portáli, pričom nie je dotknuté právo spoločnosti zamedziť používateľovi alebo aj všetkým používateľom prístup k niektorému alebo aj všetkému obsahu alebo obsah čiastočne alebo celkom z portálu odstrániť. V prípade, že majú k určitému obsahu prístup len určití používatelia, vzťahuje sa predchádzajúca veta na týchto používateľov s prístupom ku konkrétnemu obsahu primerane.
 5. Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že má všetky práva a súhlasy potrebné na to, aby mohla spoločnosť použiť obsah poskytnutý používateľom na portáli alebo iných webových stránkach v súvislosti s poskytovaním služieb spoločnosťou podľa týchto VPP, a že bude tieto práva a súhlasy bude mať po celý čas používania portálu.
 6. Používateľ sa zaručuje, že zaplatí všetky dlžné autorské honoráre a iné odplaty za používanie obsahu na portáli.
 7. Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka obsahu, nesmie používateľ na portáli publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorého autorom nie je používateľ, ani k nemu nemá potrebné práva oprávňujúce ho na také použitie obsahu.
 8. Používateľ, ktorý má prístup k obsahu iného používateľa, môže prostredníctvom funkcií umiestnených na portáli tento obsah zdieľať alebo zverejňovať na webových stránkach alebo aplikáciách tretích osôb, ak mu to portál umožňuje sprístupnením funkcií zdieľania alebo zverejňovania obsahu používateľov na webových stránkach alebo aplikáciách tretích osôb, a to len prostredníctvom týchto funkcií. V prípade, že majú k danému obsahu používateľa prístup aj neregistrovaní používatelia, môže tento obsah zdieľať alebo zverejňovať na takýchto webových stránkach alebo aplikáciách tretích osôb aj spoločnosť.
 9. Používateľ súhlasí s použitím svojho mena a obsahu v spojení s komerčným alebo sponzorovaným obsahom, sprístupňovanie obsahu používateľa obchodným partnerom spoločnosti na reklamné alebo súvisiace účely, a to bez nároku na finančnú odmenu, odškodnenie alebo inú satisfakciu.
 10. Portál môže byť podporovaný prostredníctvom príjmov z reklamy a môže zobrazovať reklamy. Reklama môže byť umiestnená do obsahu používateľa, do jeho blízkosti alebo môže byť spojená s obsahom používateľa.
 11. Použitím portálu nevznikajú používateľovi žiadne licenčné alebo iné používateľské práva k obsahu zverejnenému na portáli (napr. priemyselné práva, autorské práva a príbuzné ochranné práva atď.). Značky, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah portálu, ktorý nie je obsahom používateľov, sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti meniť, kopírovať, rozmnožovať, alebo iným spôsobom používať.
 12. Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite ukončiť, alebo pozastaviť portál alebo niektoré jeho súčasti na dobu neurčitú, vymazať obsah alebo zrušiť používateľovi prístup k portálu alebo niektorým jeho funkciám v prípade, že používateľ poruší VPP, alebo ak spoločnosť má dôvod domnievať sa, že používateľ porušuje VPP, a to bez akéhokoľvek upozornenia. Na základe uváženia spoločnosti môže taktiež spoločnosť pozastaviť portál v prípade, že používateľ jedná spôsobom, ktorý je pre spoločnosť škodlivý, alebo inak neprijateľný.
 13. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť obsah, formu, vizuál, povahu, účel portálu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 14. Používateľ je pri umiestnení obsahu na portáli povinný skontrolovať a uistiť sa, že je ním zverejnený obsah dostupný len určitým používateľom, alebo je verejný, a teda že je zverejnený v súlade s licenciami, ktorých je majiteľom alebo ak relevantné, ich oprávneným držiteľom, že obsah je bezpečný, a že je v súlade s týmito VPP. V opačnom prípade je používateľ povinný obsah bez toho, aby mal súhlas na jeho použitie v potrebnom rozsahu na portáli neumiestniť, z obsahu odstrániť všetky nebezpečné prvky a umiestniť na portáli len obsah, ktorý je v súlade s VPP.
 15. Portál sa musí používať v súlade s dobrými mravmi, ponižujúce, útočné, hanlivé alebo protizákonné vyjadrenia sú zakázané, rovnako je zakázané akokoľvek neoprávnene zasahovať do práv alebo oprávnených záujmov iných používateľov a tretích osôb alebo konať v rozpore s VPP, v rozpore so zákonom alebo VVP alebo zákon obchádzať.
 16. Každé neoprávnené použitie obsahu môže byť porušením autorského práva, ochrannej známky, osobnostných práv, ustanovení zákona o reklame, a ďalších predpisov. Neoprávnené používanie obsahu má trestnoprávne a občianskoprávne následky.

Článok V.

Vzťah medzi spoločnosťou a používateľom

 1. Spoločnosť poskytuje dodávateľom priestor na publikovanie vlastnej reklamy na vlastnom profile, podstránke, blogu, blogovom príspevku používateľa, a tiež technickú podporu.
 2. Spoločnosť poskytuje registrovaným používateľom priestor na pridávanie obsahu, diskusie a fóra, a tiež technickú podporu.
 3. Používateľ si svoj profil, podstránku a blog, blogové a iné príspevky a ich obsah výlučne sám spravuje, zverejňuje a v celom rozsahu zodpovedá za ich obsah.
 4. Používateľ je oprávnený na svojom profile, podstránke a na blogu zverejniť len taký obsah, ku ktorému disponuje potrebnými právami v zmysle Autorského zákona, resp. ak relevantné, aj inými potrebnými právami duševného vlastníctva, podľa rozsahu ktorých je používateľ povinný pri zverejňovaní obsahu postupovať; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá výlučne používateľ.
 5. Spoločnosť nie je povinná kontrolovať obsah na profile, podstránke alebo blogu používateľa, a za tento obsah nezodpovedá.
 6. Používateľ súhlasí, že bude výhradne zodpovedný za všetky aktivity, ku ktorým v rámci profilu, podstránky alebo blogu, blogovom alebo inom príspevku používateľa dôjde, a to tak vo vzťahu voči spoločnosti, ako aj voči tretím osobám.
 7. Používateľ súhlasí s tým, že oznámenia spoločnosti týkajúce sa portálu mu môžu byť doručované do mailovej schránky, ktorú portálu uviedol alebo zverejnením na portáli.
 8. Používateľ tiež bezvýhradne súhlasí s tým, že zo vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom vyplývajúcim z používania portálu alebo z týchto VPP mu voči spoločnosti nevznikajú žiadne nároky, a že si voči spoločnosti ani žiadne nároky uplatňovať nebude.
 9. Používateľ súhlasí s tým, že v prípade, ak sa rozhodne spoločnosti prostredníctvom kontaktných údajov alebo prostredníctvom portálu zaslať nejaký obsah, informácie, myšlienky, nápady, know-how, používateľ tak koná vedome a dobrovoľne, a bez nároku na odplatu alebo inú satisfakciu, a zodpovedá za to, že materiál je v jeho vlastníctve, alebo má neobmedzené právo na jeho používanie, udelenie licencie na jeho používanie a na zaslanie spoločnosti, pričom spoločnosť a je oprávnená tieto materiály akokoľvek použiť, vrátane ich rozmnožovania, úpravy, sprístupnenia verejnosti, použitia pri vývoji produktov a služieb, pričom používateľovi v súvislosti s tým nevznikne voči spoločnosti žiadny nárok na uhradenie protihodnoty.

Článok VI.

Externí poskytovatelia služieb

 1. Spoločnosť neručí, nezodpovedá a ani negarantuje dostupnosť, obsah alebo kvalitu služieb poskytovateľov inzerujúcich na portáli, nezodpovedá za predávaný tovar alebo poskytované služby, a ani akékoľvek záväzky v súvislosti so zárukou na tovar alebo služby ponúkané na portáli.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek ujmu vzniknutú používateľovi spôsobenú tým, že sa používateľ spolieha alebo spoliehal na úplnosť, presnosť, správnosť, korektnosť, či existenciu akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu či transakcie medzi používateľom a akýmkoľvek inzerentom či sponzorom, ktorého reklama sa na portáli objavila.

Článok VII.

Dostupnosť a funkčnosť portálu

 1. Spoločnosť má snahu prevádzkovať portál súvisle a nepretržite a udržiavať ho dostupným – vždy podľa existujúcich technických, ekonomických a organizačných možností.
 2. Spoločnosť nepreberá záruku za to, že portál a všetky jeho časti budú k dispozícii nepretržite, alebo že vôbec budú k dispozícii, ďalej za to, že budú bez chýb, alebo že chyby budú odstránené, a takisto za to, že portál, alebo jej pomôcky (ako napr. server) budú bez vírusov alebo iných nebezpečných súčastí.
 3. Spoločnosť nepreberá záruku za dobu, keď je portál nedostupný kvôli technickým alebo iným problémom alebo z iných dôvodov.

Článok VIII.

Ochrana a bezpečnosť údajov

 1. Spoločnosť má snahu, aby portál ponúkal výmenu údajov cez on-line média čo najbezpečnejšie podľa najnovších štandardov. Napriek tomu spoločnosť nezaručuje, že používanie portálu používateľmi je bezpečné a neobsahuje žiadne vírusy alebo iný škodlivý malvér, že nedôjde k sprístupneniu, zverejneniu, pozmeneniu alebo zničeniu obsahu používateľa.
 2. Zároveň spoločnosť vyzýva každého používateľa, aby sa snažil o čo najbezpečnejšie používanie internetových služieb.

Článok IX.

Elektronické útoky a bezpečnosť

 1. Elektronické útoky akéhokoľvek druhu na portál alebo na údaje jednotlivých používateľov portálu sú zakázané.
 2. Zakázané je akékoľvek pokúšanie sa o obchádzanie, vyraďovanie z prevádzky alebo iné zásahy do akýchkoľvek bezpečnostných prvkov portálu alebo akýchkoľvek iných prvkov portálu.
 3. Takisto je zakázaná zmena alebo úprava, kopírovanie akejkoľvek časti portálu alebo ňou poskytovanej služby, dekompilovanie alebo extrahovanie zdrojového kódu portálu.
 4. Každé takéto neoprávnené konanie vedie k okamžitému zrušeniu konta používateľa, ktorému môže byť zároveň odopretý prístup na portál, a má tie občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.

Článok X.

Heslá, kontá, používateľské mená a profily

 1. Plnohodnotné využitie služieb na portáli je dostupné len pre registrovaných používateľov.
 2. Pri registrácii a overení si používateľ zvolí heslo, ktoré umožňuje prístup k používateľskému kontu.
 3. Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a ostatných prípadných údajov spojených s používateľským kontom.
 4. Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie a aktualizovať ich, aby takými boli po celý čas registrácie používateľa.
 5. Je zakázané používať v používateľskom mene používateľa mená, názvy alebo chránené označenia tretích osôb, názvy domén alebo webové adresy URL.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť používateľské meno používateľa alebo vynútiť zmenu používateľského mena používateľom, ktorú je používateľ povinný rešpektovať a zmenu v spoločnosťou určenej lehote vykonať. V prípade, ak si používateľ používateľské meno v určenej lehote nezmení, je spoločnosť oprávnená zmeniť používateľské meno používateľa, o čom následne informuje používateľa.
 7. Používateľ súhlasí s tým, že svoje konto, používateľské meno, profil, podstránku, blog neprevedie ani neudelí licenciu na jeho používanie inému používateľovi alebo tretej osobe.
 8. Je zakázané vytvárať profily, podstránky, blogy, blogové alebo iné príspevky pre inú osobu a používať používateľské mená iných osôb, s výnimkou prípadov, kedy osoby majú oprávnenie vyplývajúce z právnych predpisov alebo zo zmluvy konať za právnickú osobu, zamestnávateľa alebo klienta, o ktorých konto ide.
 9. Všetky nedovolené použitia používateľského konta, alebo iné porušenia bezpečnosti sa musia okamžite oznámiť spoločnosti. Každé neoprávnené zverejnenie prístupových údajov, porušenie dobrých mravov, publikovanie nevhodných a nemravných obsahov, osočovanie formou rasizmu a protiprávne konanie alebo konanie v rozpore s týmito VPP zo strany používateľa môže viesť k vymazaniu používateľského konta, príp. k nahláseniu orgánom činným v trestnom konaní, resp. iným orgánom verejnej moci.
 10. Údaje, obsahy a informácie, ktoré sú používateľovi známe v súvislosti s jeho používateľským kontom, sa nesmú posúvať neoprávneným tretím stranám.
 11. Spoločnosť si vyhradzuje právo na portáli schvaľovať alebo bez udania dôvodu odmietnuť registráciu a poskytovanie služieb. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo monitorovať, blokovať, upraviť, alebo odstrániť každé používateľské konto, alebo odber jednotlivých služieb, alebo obsah v prípade porušenia týchto VPP.
 12. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu alebo nezaistenie bezpečnosti hesla používateľa, ani za pravdivosť, správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých používateľom a za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s tým.
 13. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť portál alebo jeho jednotlivé prvky alebo ukončiť prístup používateľa alebo aj všetkých používateľov, odstrániť profil, podstránku, blog alebo blogový alebo iný príspevok z akéhokoľvek dôvodu, kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia, pričom používateľ bezvýhradne súhlasí, že mu z tohto dôvodu nevznikajú akékoľvek nároky.
 14. Spoločnosť je oprávnená vymazať používateľské konto, profil, podstránku alebo blog v prípade, že používateľské konto, profil, podstránka alebo blog nebol používateľom použitý dlhšie ako 12 mesiacov.

Článok XI.

Externé linky a webové stránky

 1. Spoločnosť nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah cez portál externe prelinkovaných webových stránok, nekontroluje ich, a nie je povinná ich kontrolovať, a nepreberá ani nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, kvalitu alebo obsah externých webových stránok, a to ani v prípade, ak by takéto externé webové stránky porušovali platné právo alebo spôsobili, alebo boli spôsobilé spôsobiť používateľom škodu, a ani neschvaľuje žiadne produkty ani služby umiestnené na externých webových stránkach.
 2. Funkcie portálu môžu povoľovať interakciu alebo prepojenie medzi portálom, aplikáciou, funkciou alebo prvkom tretej osoby, napríklad zdieľanie alebo zverejňovanie obsahu na webovej stránke alebo aplikácii tretej osoby. V tomto prípade spravidla musí byť používateľ aj používateľom takejto služby tretej osoby a takéto zdieľanie alebo zverejňovanie uskutočňuje používateľ vždy dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
 3. Používateľ berie taktiež na vedomie, že spoločnosť nie je zodpovedná za dostupnosť alebo funkčnosť tretích webových stránok alebo materiálov, ku ktorým vedie prístup prostredníctvom portálu.
 4. Akékoľvek transakcie medzi používateľom a treťou stranou, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním, sa uskutočňujú výlučne medzi používateľom a danou treťou stranou, mimo spoločnosti, a spoločnosti z toho nevznikajú žiadne záväzky.

Článok XII.

Zodpovednosť za škody a záruky

 1. Spoločnosť poskytuje portál bez akejkoľvek zodpovednosti za prípadné škody a bez záruk.
 2. Používateľ používa portál na vlastné riziko a zodpovednosť a nebude sa spoliehať na bezvadnosť, spoľahlivosť, funkčnosť, správnosť, aktuálnosť, kvalitu, včasnosť, nepretržitú dostupnosť, bezpečnosť, odstránenie prípadných vád ani odstránenie akýchkoľvek jej iných zlyhaní služieb alebo portálu.
 3. Používateľ je preto výhradne zodpovedný za akékoľvek škody na jeho počítači, systéme alebo inom zariadení či za stratu dát, alebo iné škody, ktoré mu vzniknú v dôsledku používania portálu.
 4. Používateľ nie je oprávnený sťahovať obsah z portálu.
 5. Spoločnosť neručí za bezvadnosť, spoľahlivosť, funkčnosť, správnosť, aktuálnosť, kvalitu, včasnosť, nepretržitú dostupnosť, bezpečnosť, odstránenie prípadných vád ani odstránenie akýchkoľvek jej iných zlyhaní služieb alebo portálu.
 6. Spoločnosť nezaručuje, že používanie portálu splní požiadavky používateľa.
 7. Spoločnosť nezodpovedá za škody alebo straty, ktoré utrpí používateľ alebo tretie strany, ani priame ani nepriame, bezprostredné, alebo následné škody súvisiace s používaním portálu, ujmy na dobrej povesti používateľa, na dobrom mene alebo cti používateľa, ujmy spôsobenej stratou dát, alebo škôd vzniknutých v dôsledku sťahovania, vymazania alebo neuloženia obsahu poskytnutého používateľom pri používaní portálu, v dôsledku akýchkoľvek zmien portálu, alebo akéhokoľvek trvalého či dočasného prerušenia poskytovania služieb portálu alebo akýchkoľvek funkcií v rámci portálu.
 8. Spoločnosť nezodpovedá za aktuálnosť, úplnosť, presnosť a dôveryhodnosť údajov používateľov, ktorým poskytuje svoj virtuálny priestor na reklamu, prezentáciu a diskusiu na portáli.
 9. Spoločnosť nepodporuje, nezodpovedá, ani neručí za obsah, reklamy, produkty alebo služby umiestnené na portáli.
 10. Spoločnosť nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, radou, alebo odporučením v ňom obsiahnutom, a nenesie zodpovednosti za akýkoľvek obsah a dôsledky spojené s jeho zverejnením.
 11. Používateľ súhlasí s tým, že v prípade, ak sa na portáli stretne s obsahom, ktorý je nesprávny, nepresný alebo pre konkrétneho používateľa nežiaduci, nebude si voči spoločnosti uplatňovať žiadne nároky z toho vyplývajúce.
 12. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zverejnenie používateľom poskytnutého obsahu.

Článok XIII.

Pravidlá správania sa na fórach portálu

 1. Používateľ je pri umiestňovaní príspevkov do fóra povinný riadiť sa okrem ostatných ustanovení VPP aj nasledovnými ustanoveniami, ktorých nerešpektovanie môže viest k úprave, alebo celkovému vymazaniu príspevkov používateľa:
 2. Používateľ:
  • sa vyjadruje iba k témam danej diskusie a neodbočuje mimo nej,
  • neuvádza kontaktné alebo iné osobné údaje tretích osôb do diskusií, ani si v diskusiách nerobí účelovú reklamu,
  • nevytvára umelo a nepriamo recenzie otázkami o spokojnosti s produktmi a službami ich poskytovateľov – dodávateľov,
  • recenzie vytvára výlučne na základe vlastnej skúsenosti,
  • nevkladá rovnaké príspevky opakovane,
  • nevkladá linky na portálu konkurenčné webové stránky,
 3. Každý dodávateľ – poskytovateľ služieb ma právo reagovať (vyjadriť sa k recenzii).
 4. V prípade, ak k recenzii používateľa nie sú uvedené dôveryhodné údaje ako meno dátum miesto a druh akcie, budú tieto recenzie považované ako za poškodzujúce a môžu byť odstránené.

Článok XIV.

Osobitné pravidlá pre dodávateľov

 1. Každý dodávateľ je povinný počas celej doby, kedy bude aktivované jeho konto dodávateľa na portáli dodržiavať okrem ostatných častí VPP aj nasledujúce podmienky:
 2. Dodávateľ je povinný mať oprávnenie na poskytovanie služieb inzerovaných na portáli v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území, na ktorom tieto služby ponúka, a zaväzuje sa vykonávať tieto služby s odbornou starostlivosťou.
 3. Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá čestnej hospodárskej súťaže a zdržať sa akéhokoľvek nekalosúťažného konania.
 4. Dodávateľ môže na portáli uverejňovať len taký obsah, ktorého je autorom alebo k nemu disponuje potrebnými právami, ktoré mu umožňujú použiť obsah na portáli v rozsahu definovanom v týchto VPP.
 5. V prípade, že je súčasťou obsahu zobrazenie fyzickej osoby alebo jej iné osobné údaje, Dodávateľ môže obsah na portáli použiť len v prípade, že disponuje preukázateľným súhlasom všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa v obsahu nachádzajú, s použitím takého obsahu na portáli v rozsahu zverejnenia na portáli.
 6. Dodávateľ môže na portáli zverejniť len taký obsah zobrazujúci tretie osoby, ktorý nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobných údajov, ani do iných práv alebo oprávnených záujmov osôb, ktorých sa obsah akýmkoľvek spôsobom týka, a ktorých zverejnenie nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo účelom a zmyslom portálu.
 7. Dodávateľ sa môže prezentovať na svojom profile, podstránke, blogu alebo blogovom alebo inom príspevku len obsahom, ktorý sám vytvoril, resp. v prípade, že dodávateľom je právnická osoba, vytvorili osoby zaňho konajúce, alebo taký obsah ktorý bol vytvorený tretími osobami a zobrazuje alebo popisuje výsledok činnosti dodávateľa.
 8. Použitím obsahu, na ktoré je spoločnosť v zmysle týchto VPP oprávnená, sa rozumie aj sprístupnenie verejnosti na portáli alebo inej službe na ktorú portál odkazuje, spracovanie vrátane úpravy, prekladu a adaptácie, spojenie s iným obsahom, zaradenie obsahu do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny obsahu prevodom vlastníckeho práva, požičaním, nájmom, uvedenie obsahu na verejnosti verejným vystavením obsahu alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním obsahu, verejným prenosom obsahu, ako aj iné v čase použitia známe spôsoby použitia obsahu.
 9. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené ponuky umiestnené na portáli, za ponuky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, podvody, spory a problémy, ktoré môžu spoločnosti alebo tretej osobe vzniknúť v súvislosti s ponukou dodávateľa.

Článok XV.

Pravidlá cookies

 1. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré nie sú osobnými údajmi, a ktoré sa pri návšteve portálu stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Používateľ portálu, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.
 2. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti portálu a k zaisteniu vyššieho komfortu pri jeho používaní, tým že napríklad umožňujú zapamätať si návštevníkov pre ďalšiu návštevu portálu. Súbory cookies nemôžu preskúmavať počítač používateľa alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve portálu a po ukončení prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania portálu.
 1. Na portáli používame cookies:
  • na ukladanie osobných nastavení používateľa. Pomáhajú portálu identifikovať unikátneho návštevníka, zapamätať si nastavenie používateľa zvolené pri poslednej návšteve, alebo predvyplnenie prihlasovacích údajov používateľa.
  • na vytváranie anonymných štatistických záznamov. Počas každej návštevy používateľa používa portál analytický softvér ukladajúci anonymné štandardné cookies, aby spoločnosť vedela, akú má portál návštevnosť, dokázala analyzovať správanie používateľov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre používateľov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre vlastné technické a marketingové účely spoločnosti.
  • na rozlíšenie anonymných a prihlásených používateľov.
 2. Portál používa súbory cookies, ktoré pomáhajú rozpoznať buď anonymného alebo prihláseného používateľa a zapamätať si voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú používať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré používateľ urobil v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania používateľa na iných webových stránkach tretích strán.
 3. Portál používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá používa informácie na účely vyhodnocovania používania portálu a vytvárania správ o aktivite používateľa stránky.
 4. Portál používa služby tretích osôb (reklamných partnerov), ktorí mu pomáhajú vytvoriť pre používateľa čo najzaujímavejší obsah internetových stránok. Preto sa pri používaní portálu na pevný disk používateľa ukladajú aj cookies (dočasné alebo trvalé) tretích strán.
 5. Používateľ môže ovplyvniť zaobchádzanie s cookies pomocou príslušných nastavení na svojom prehliadači. Je tak napríklad možné cookies vo všeobecnosti akceptovať alebo odmietnuť, a to vo všeobecnosti alebo pre každý jednotlivý prípad. Týmto však možno obmedziť rozsah funkcií ponuky, ktorú dáva k dispozícii portál.

Článok XVI.

Spoplatnenie služieb a spôsoby úhrady

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo spoplatniť niektoré služby na portáli pre používateľov, pričom podmienkou poskytnutia služby bude uhradenie odplaty používateľom za použitie niektorej služby, nikdy nie až následne po poskytnutí služby.
 2. Platby za spoplatnené služby sa budú spravovať cenníkom spoplatnených služieb zverejneným spoločnosťou na portáli.
 3. Služba sa poskytuje len na vopred predplatené obdobie, a až po úhrade odmeny za Službu. Odmena sa považuje za uhradenú dňom pripísania odmeny na Náš bankový účet.
 4. Službu začneme poskytovať bez zbytočného odkladu po uhradení odmeny a jej poskytovanie ukončíme po uplynutí predplatného.
 5. Výslovne súhlasíte s tým, že faktúra za poskytnutie Služby Vám bude vystavená až po úhrade odmeny na základe údajov uvedených v objednávke. Za aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov v objednávke nezodpovedáme.
 6. Rovnako súhlasíte s tým, že Vám faktúra bude doručená elektronicky vo formáte PDF na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom Profile v čase bezprostredne po uhradení odmeny za poskytovanie Služby.

Článok XVII.

Riešenie sporov

 1. V prípade, že dôjde k zásahu do práv používateľa alebo tretej osoby, osoba, do ktorej práv sa v súvislosti s portálom akýmkoľvek spôsobom zasiahlo, alebo ktorá tvrdí, že sa do jej práv zasiahlo, je povinná riešiť spor s používateľom alebo, ak relevantné, spoločnosťou prioritne mimosúdnym rokovaním.
 2. V prípade, že do 2 mesiacov nedôjde k mimosúdnemu riešeniu sporu, je táto osoba oprávnená obrátiť sa na príslušný súd.
 3. Používateľ je povinný spoločnosti bezodkladne písomne oznámiť, že došlo k zásahu do jeho práv, a tiež kto, akým spôsobom a kedy mal zásah vykonať, a v prípade súdneho sporu súvisiaceho s portálom je povinný bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti, že takýto spor prebieha.
 4. Používateľ je oprávnený obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu v prípade, že spoločnosť porušila jeho práva. Ak spoločnosť na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Používateľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na spoločnosť je info@azsvadba.sk. Používateľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Používateľom a spoločnosťou, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Používateľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Používatelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Používateľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Používateľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Používateľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VPP a vzťah medzi spoločnosťou a používateľom na nich založený sa riadi slovenským právom, a to bez uplatňovania akýchkoľvek kolíznych ustanovení tohto práva.
 2. Právomoc na rozhodovanie sporov vzniknutých z používania portálu, z týchto VPP ako aj zo vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom na nich založenom, má príslušný súd slovenskej republiky.
 3. Používateľ sa zaväzuje, že nepostúpi akýkoľvek nárok alebo právo vyplývajúce z používania portálu, z týchto VPP, alebo zo vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom na ňom založenom, na tretiu osobu bez súhlasu spoločnosti. Spoločnosť môže svoje nároky voči používateľom postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu používateľa.
 4. V prípade, že používateľovi vznikne voči spoločnosti akýkoľvek nárok, používateľ súhlasí s tým, že takýto nárok si musí písomne uplatniť u spoločnosti na adrese info@azsvadba.sk do 6 mesiacov od jeho vzniku, inak platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že žiaden nárok používateľovi nevznikol.
 5. V prípade, že používateľ portálu je spotrebiteľom, tieto VPP sa aplikujú modifikované v súlade predpismi na ochranu spotrebiteľa.
 6. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VPP sa ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia VPP a tieto ostatné ustanovenia VPP zostávajú platné a účinné.
 7. V prípade, že si spoločnosť určité oprávnenia podľa týchto VPP neuplatní, respektíve si ich neuplatní bezodkladne alebo v určitej lehote, neznamená, že tieto práva spoločnosti zanikajú, alebo že sa ich spoločnosť vzdáva. Spoločnosť si môže tieto práva kedykoľvek uplatniť.
 8. Akákoľvek osobitná dohoda medzi spoločnosťou a používateľom musí mať písomnú formu.