Ochrana osobných údajov

Všetky údaje na portáli sú spracovávané v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je povinný pred akoukoľvek registráciou a poskytnutím osobných údajov spoločnosti na portáli oboznámiť sa s týmito podmienkami spracovania osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť fofos.sk, s.r.o., so sídlom: Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín, IČO: 50215167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 32767/R.
 2. V nasledujúcom texte prevádzkovateľ informuje návštevníkov o hlavných princípoch ochrany osobných údajov a zásadách ich ďalšieho spracúvania. Týmto si plní voči návštevníkom stránky informačnú povinnosť vyplývajúcu mu z platnej legislatívy.
 3. Účelom spracovávania osobných údajov je poskytovanie služieb portálu „azsvadba.sk.“ V prípade ak používateľ prejaví súhlas s použitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely spoločnosti, budú tieto osobné údaje použité na vyššie uvedený účel najviac po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 4. Zoznam spracovávaných osobných údajov je nasledovný: obrazová podobizeň, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, pohlavie, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail) (vždy len v rozsahu, v akom boli osobné údaje dotknutou osobou portálu poskytnuté).
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale pre využitie niektorých služieb portálu je nevyhnutné.
 6. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, s výnimkou, ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a tiež s výnimkou tých osobných údajov, ktoré o sebe zverejní na portáli sám používateľ; v tom prípade budú osobné údaje zverejnené na portáli „azsvadba.sk,“ a môžu byť zverejnené aj na iných webových stránkach, na ktoré portál „azsvadba.sk“ odkazuje.
 7. Osobné údaje poskytnuté používateľom nie sú predmetom cezhraničného prevodu osobných údajov.
 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutý používateľom je poskytnutý a platný počas celej doby registrácie používateľa na portáli, pričom po tejto dobe je spoločnosť oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, alebo podľa osobitných zákonov v súvislosti s protiprávnym konaním dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu.
 9. Tretími stranami, ktorým sa predpokladá, že im budú osobné údaje poskytnuté, sú obchodní partneri spoločnosti, a to na reklamné a marketingové účely, a na účely zlepšenia a vývoja služieb portálu.
 10. Zabezpečenie osobných údajov:
 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
 • prístup do vášho užívateľského účtu je možný iba po zadaní vašich prihlasovacích údajov. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti vo vašom účte sa vždy riadne odhlásili. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, len ak by túto situáciu priamo spôsobil.
 1. Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Používateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
 •  Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 •  Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných  údajov na účel priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • Na základe čl. 19 GDPR  je Prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 • Používateľ môže v tejto záležitosti kontaktovať spoločnosť na emailovej adrese: info@azsvadba.sk
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 • Prevádzkovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 •  Informácie podľa bodu 1 poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Používateľ udelil spoločnosti v registračnom formulári súhlas a súhlasí so zasielaním informácií, newslettera a reklamných materiálov, produktoch a novinkách, zliav, bonusov elektronickou cestou (napr. formou emailov) počas celej doby registrácie na portáli.
 • O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 • Používateľ udelil spoločnosti v registračnom formulári súhlas a súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktorými sú obrazová podobizeň, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, pohlavie, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), v rozsahu, v ktorom používateľ spoločnosti pri používaní tohto portálu uvedie, ako aj tých, ktoré na portáli zverejňuje (napr. fotografie a príspevky zverejnené v bazári, vo fóre, v diskusii), a to na účel poskytovania služieb portálu počas celej doby registrácie na portáli.
 • Používateľ na základe svojich nastavení webového prehliadača výslovne súhlasí s použitím Cookies portálom, s uložením Cookies na pevnom disku používateľa. Bližšie informácie sú uvedené v bode Pravidlá Cookies.